Category Archives: Folkbokföring

Upphävande av ställningstagandet Registrering av civilstånd i folkbokföringen vid flytt till Sverige

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Myndigheters skyldighet att underrätta Skatteverket om fel i folkbokföringen

Myndigheter ska, med vissa undantag, underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen är oriktig eller ofullständig. De nya bestämmelserna träder i kraft den 18 juni 2021 och finns i 32 c § FOL. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Nya regler om samordningsnummer

Sidorna om samordningsnummer har uppdaterats med anledning av de nya reglerna som trädde i kraft den 18 juni 2021. Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 18 juni

Information om utgåva som publicerats 18 juni 2021 Lär hela artikeln här!

Ny sida: Sidan Utländskt medborgarskap och statslöshet har publicerats

Sidan informerar om när en person registreras som medborgare i ett visst land. Det finns även information om vad som avses med statslöshet, när en person ska registreras som statslös och när medborgarskapet för en person registreras som okänt. Lär hela artikeln här!

Skatteverkets information om begäran om tilldelning av samordningsnummer ska inte längre tillämpas

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifterom krav på identifiering vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer;

Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 26 maj

Information om utgåva som publicerats 26 maj 2021 Lär hela artikeln här!

Om den rättsliga vårdnaden om ett barn har överförts till en EES-medborgare kan barnet ha uppehållsrätt som annan familjemedlem

EU-domstolen konstaterar att när den rättsliga vårdnaden om ett barn har anförtrotts till en EES-medborgare utan att det har uppkommit ett föräldra-barnförhållande anses barnet vara en annan familjemedlem enligt artikel 3.2 a i rörlighetsdirektivet. Lär hela artikeln här!

Behov av att behandla personuppgifter i folkbokföringsdatabasen om personer som aldrig har varit folkbokförda i Sverige

Lär hela artikeln här!

Sidan Anmälan har justerats för att bli tydligare.

Lär hela artikeln här!

Sidan Flytta inom Norden har skrivits om för att bli tydligare.

Lär hela artikeln här!

Området Flytta till Sverige har skrivits om för att bli tydligare.

Området Flytta till Sverige har skrivits om för att bli tydligare. Ändringarna beror inte på någon regelförändring. Lär hela artikeln här!

Området Uppehållsrätt har skrivits om för att bli tydligare.

Området Uppehållsrätt har skrivits om för att bli tydligare. Ändringarna beror inte på någon regelförändring. Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 4 februari

Information om utgåva som publicerats 4 februari 2021 Lär hela artikeln här!

Upphävande av ställningstagandet Folkbokföring vid uppehållstillstånd kortare än ett år (Dnr 202 284594-17/111)

Lär hela artikeln här!

Information om brexit och nya regler om uppehållsstatus

Efter övergångsperiodens slut kommer brittiska medborgares och deras familjemedlemmars rätt att vistas i Sverige att regleras av utträdesavtalet. För att omfattas av utträdesavtalet måste personerna ha beviljats, eller i vart fall ansökt om, uppehållsstatus hos Migrationsverket. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: En hindersprövning från en behörig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge gäller för vigsel i Sverige

En hindersprövning från en behörig myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge gäller för vigsel i Sverige. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Sidan Internordisk flytt har skrivits om

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Transkribering av ett namn för en person som anmäler flytt till Sverige

En person med utländsk medborgarskap kan begära att Skatteverket ska registrera en alternativ transkribering av personens namn när hen anmäler flytt till Sverige. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Skatteverket kan i en utredning gällande en persons bosättning, om det finns särskilda skäl, begära att personen lämnar anmälan eller uppgift vid personlig inställelse.

Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Enstaka bokstav är inte olämpligt som förnamn

Högsta förvaltningsdomstolen har godkänt att ett barn får heta J i förnamn. Domstolen anser inte att namnet kan sägas vara oförenligt med svenskt namnskick och därmed inte heller olämpligt. Lär hela artikeln här!

Upphävande av ställningstagandet Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Syrien (Dnr 131 573440-16/111)

Lär hela artikeln här!

Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Syrien

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: När dödsdatum inte kan fastställas anges dagen för när den avlidne anträffades död

Lär hela artikeln här!