Category Archives: Förvaltningsrätt&förfarande

Lagändring: Föreläggande vid återbetalning av avfallsskatt

Skatteverket får förelägga den som har beviljats återbetalning av avfallsskatt enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall, för att kontrollera att riktiga och fullständiga uppgifter har lämnats i en ansökan om återbetalning av avfallsskatten. Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Personalliggare i verksamhetslokaler – vem är verksam och i vilken verksamhet?

Vilka uppgifter ska föras in i personalliggaren? Personalliggare ska föras i restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet samt tvätteriverksamhet. Personalliggaren ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och för de personer som är verksamma i en sådan näringsverksamhet eller i en annan verksamhet som näringsidkaren bedriver i samma verksamhetslokal (39 kap. 11 § tredje…

Lagändring: Revision får göras hos registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak

En ny godkänd aktör införs i lagen om tobaksskatt. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

HFD 2021 ref. 23, Ingen bevissäkring i molnet

Lär hela artikeln här!

Lagändring: En ny godkänd aktör införs i lagen om tobaksskatt

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Personalliggare i verksamhetslokaler – vem är verksam och i vilken näringsverksamhet?

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Fasta driftställen till finansiella institut

Förtydligandet rör FATCA och när fasta driftställen till finansiella institut ska och inte ska anses utgöra svenska finansiella institut enligt 2 kap. 19 § tredje stycket IDKL. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Tolkningen av begreppet person med bestämmande inflytande

Skatteverkets uppfattning är att begreppet person med bestämmande inflytande i 2 kap. 18 § IDKAL ska tolkas i enlighet med vad som avses med verklig huvudman i 1 kap. 3–7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Lär hela artikeln här!

DAC 6 – uppgiftsskyldighet när det finns flera rådgivare och användare

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Revision för kontroll av kupongskatt sker i syftet som anges i kupongskattelagen, inte enligt de syften som finns i 41 kap. 2 § SFL.

Svar på uppkommen fråga: Syftet med revisionen är att kontrollera kupongskatt hos ett aktiebolag som det uttrycks i 24 § kupongskattelagen. Det innebär att s.k. tredjemansrevision inte är möjlig vid kontroll av kupongskatt. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Den generella dokumentationsskyldigheten omfattar insättningar på bankkonton

Den enskildas dokumentationsskyldighet innebär att transaktionerna ska kunna verifieras genom t.ex. låneavtal, kvittenser, kontoutdrag eller annat underlag så att pengarna tydligt kan följas (HFD 2020 ref. 52). Lär hela artikeln här!

Sidan Bevisning har skrivits om med anpassning till lagstiftning och praxis samt med avsnitt om folkbokföring

Då ”klart framgår” anges i praxis istället för ”mycket sannolikt” beskrivs beviskrav hos Skatteverket i en ny sannolikhetsstege. Begreppen subjektiv och objektiv bevisbörda har utmönstrats. Bevisbörda och beviskrav inom folkbokföringen har inarbetats. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Ett beslut om befrielse från trängselskatt eller tilläggsavgift kan fattas både efter ansökan från en enskild och på Skatteverkets initiativ

Sidan har fått ett nytt avsnitt om när en ansökan om befrielse kan lämnas och vad som gäller när den enskilda har begärt omprövning. Lär hela artikeln här!

DAC 6 – ska varje betalning rapporteras i kännetecknet gränsöverskridande betalningar m.m. när det är fråga om ett avtalsförhållande med löpande betalningar?

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Banköverföringar till länder som inte deltar i informationsutbyte kan omfattas av kännetecknet i 21 § RAL

Svar på uppkommen fråga: En banköverföring av tillgångar till ett land som inte deltar i informationsutbytet kan omfattas av kännetecknet i 21 § RAL. Ett finansiellt institut, vars enda roll består i att genomföra en banköverföring till ett sådant land, anses inte vara en rådgivare och är därmed inte uppgiftsskyldigt i Sverige för banköverföringen. Lär…

Förtydligande: Ett finansiellt institut som bara genomför en banköverföring är inte en rådgivare

Svar på uppkommen fråga: Ett finansiellt institut som enbart genomför en banköverföring till ett land, som inte omfattas av regelverket om CRS, DAC 2 eller avtal med motsvarande innehåll, är inte en rådgivare, och är inte heller uppgiftsskyldig. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Skyldighet för Skatteverket att anmäla misstänka bedrägeribrott med koppling till lagen om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.

Från den 15 mars 2021 har Skatteverket en skyldighet att anmäla misstänkta bedrägeribrott till åklagare, om gärningen har samband med lagen om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: DAC 6 och omvandling av inkomst

Sidan har kompletterats med exempel avseende utdelningsinkomst. Lär hela artikeln här!

Ställningstagandet om att Gibraltar omfattas av EU:s handräckningsdirektiv ska inte längre tillämpas

Lär hela artikeln här!

Rättelse: Felaktiga exempel om efterbeskattning har korrigerats

Exemplen har rättats så att det framgår att det är dödsboet efter en person som kan komma efterbeskattas för det beskattningsår personen avlider. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Ett överklagande ska innehålla uppgift om namn på den klagande även om detta inte uttryckligen anges i FPL. Detta har även ansetts gälla i mål om utlämnande av allmänna handlingar

Rättsfall: Om det inte klagandens namn finns med i ett överklagande kan överklagande komma att avvisas. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Det är inget standardiserat arrangemang att ge skattemässig rådgivning när en person ska flytta utomlands (kännetecknet standardiserade arrangemang)

Man måste däremot undersöka om den rådgivning som tillhandahålls träffas av något annat kännetecken. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Vem kan utföra arbetet hos den juridiska person som utsetts till ombud?

Svar på uppkommen fråga. Skatteverkets uppfattning är att bolaget bör följa aktiebolagslagens delegationsordning. Bara en person som styrelsen kan delegera uppgiften till får utföra arbetet. Lär hela artikeln här!

KRNG, mål nr 548-20, 550-20 och 551-20, Den skattemässiga behandlingen av dricks

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Den förväntade resultatminskningen beräknas som ett genomsnitt för treårsperioden i kännetecknet internprissättning (omstrukturering)

Det är inte varje års förväntade resultat som ska minska med mer än 50 procent utan ett genomsnitt för treårsperioden. Lär hela artikeln här!

HFD 2020 ref. 64, Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i mål om företrädaransvar

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: En gränsöverskridande betalning som görs i en verksamhet som är undantagen från beskattning i Sverige omfattas inte av kännetecknet gränsöverskridande betalningar m.m.

Svar på uppkommen fråga: En gränsöverskridande betalning av t.ex. en inskränkt skattskyldig ideell förening eller stiftelse i sådan verksamhet som är undantagen från beskattning omfattas inte av kännetecknet. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Utföraren kan ansöka om anstånd med återbetalning av utbetalning för rot- eller rutarbete om hen vill skjuta upp återbetalningen p.g.a. överklagande

De nya bestämmelserna i 23 och 23 a §§ HUSFL trädde i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på beslut om återbetalning som avser en begäran om utbetalning som har lämnats efter den 31 december 2020. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Utföraren kan ansöka om anstånd med återbetalning av utbetalning för rot- eller rutarbete om hen vill skjuta upp återbetalningen p.g.a. begäran om ändring

De nya bestämmelserna i 23 och 23 a §§ HUSFL trädde i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på beslut om återbetalning som avser en begäran om utbetalning som har lämnats efter den 31 december 2020. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Skatteverkets beslut om att utföraren ska återbetala utbetalning för rot- eller rutarbete gäller omedelbart

Den nya bestämmelsen i 23 § HUSFL trädde i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på beslut om återbetalning som avser en begäran om utbetalning som har lämnats efter den 31 december 2020. Lär hela artikeln här!

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st