Category Archives: Inkomstskatt

SFS 2021:575 Lag om ändring i lagen (2019:1141) om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

Download PDFLär artikeln här!

SFS 2021:574 Lag om upphävande av lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

Download PDFLär artikeln här!

SFS 2021:573 Lag om om upphävande av lagen (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland

Download PDFLär artikeln här!

Rättsfallskommentar: HFD anser inte att en viss sorts serviceavgift som långivaren betalar till plattformsföretag är en förvaltningsutgift

Vad är en förvaltningsutgift? Från inkomst av kapital får avdrag göras för omkostnader för inkomsternas förvärvande om inte något annat anges i detta kapitel eller i 9 eller 60 kap. (42 kap. 1 § andra stycket IL). Personliga levnadskostnader får inte dras av (9 kap. 2 § IL). Man får inte göra avdrag för förvaltningsutgifter…

Rättsfallskommentar: HFD anser att en viss sorts serviceavgift som långivaren betalar till plattformsföretag är se som en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster

Vad räknas som annan inkomst på grund av tillgång? Med andra inkomster på grund av innehav av tillgång avsågs enligt prop. 1989/90:110 s. 698 i första hand sådana som före skattereformen beskattades som inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet enligt 35 § 1 momentet 1 stycket KL (42 kap. 1 § första stycket IL). Nedan följer exempel på…

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:14) om identitetskort;

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i OEM AB mot kontantlikvid

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i OEM International AB mot kontantlikvid

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2020 och år 2021 av aktier i SSM Holding AB mot aktier i Amasten Fastighets AB

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2020 och år 2021 av aktier i SSM Holding AB mot aktier i Amasten Fastighets AB

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid

Lär hela artikeln här!

Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2020:28) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattnings-året 2021

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffnings-utgift med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Kinnevik AB mot aktier i Zalando SE

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffnings­utgift med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Kinnevik AB mot aktier i Zalando SE

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Epiroc AB mot kontantlikvid

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Epiroc AB mot kontantlikvid

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid

Lär hela artikeln här!

Bilförmån – rättelser av jämförbar bil för vissa miljöbilar

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Ersättning från en nordisk arbetslöshetskassa omfattas av artikel 18 punkt 1 i det nordiska skatteavtalet

Svar på uppkommen fråga. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Begränsat skattskyldiga juridiska personer får avräkning för utländsk skatt vid beskattning av inkomster från svenskt handelsbolag vid omvända hybrida missmatchningar

Rätten till avräkning framgår av 2 kap. 1 § avräkningslagen. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Skattskyldighet för begränsat skattskyldiga juridiska personer för inkomster från svenskt handelsbolag vid omvända hybrida missmatchningar

Den 1 juli 2021 införs en ny bestämmelse om skattskyldighet i 6 kap. 11 § IL. Lär hela artikeln här!

HFD, mål nr 5806-20 – tillämpning av tioårsregeln

Lär hela artikeln här!

Regeringens skrivelse: Kommande förslag om en särskild begränsningsregel för underskott från tidigare år aviseras

Nya regler från 11 juni 2021: Möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring föreslås upphöra om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan anses ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Lär hela artikeln här!

Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2021 av aktier i Offentliga Hus i Norden AB mot aktier i Samhällsbyggnads­bolaget i Norden AB

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2021 av aktier i Offentliga Hus i Norden AB mot aktier i Samhällsbyggnads­bolaget i Norden AB

Lär hela artikeln här!

HFD, mål nr 3195-20, avdrag för serviceavgift till plattformsföretag

Lär hela artikeln här!