Category Archives: koldioxidskatt

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:7) om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Höjning av effektgränserna för anläggningens storlek för att rätt till avdrag för skatt på el som framställts från förnybara källor ska föreligga

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Utvidgning av undantaget från skatteplikt för el som framställts i mindre anläggningar och inte överförts till det koncessionspliktiga elnätet genom höjning av effektgränserna

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Skattebefrielsen sänks för råtallolja som förbrukas för framställning av värme i kraftvärmeproduktion i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Skattebefrielsen sänks för bränsle som förbrukas i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet för annan förbrukning än i skepp och båtar eller för drift av motordrivna fordon

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Lagändring: Sänkning av skattebefrielsen för bränsle som förbrukas vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet i en anläggning som inte omfattas av handeln med utsläppsrätter

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2021. Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 2 c § LSE för biogas och biogasol för uppvärmning när anläggningsbeskedet utfärdats efter skattskyldighetens inträde

Bränslet omfattas av anläggningsbeskedet vid skattskyldighetens inträde om det i anläggningsbeskedet anges att det gäller även för en viss tidsperiod innan det utfärdades och skattskyldigheten för bränslet inträdde under denna tidsperiod. Lär hela artikeln här!

Skattebefrielse för biogas och biogasol för uppvärmning när anläggningsbeskedet utfärdats efter skattskyldighetens inträde

Lär hela artikeln här!

Lagändring den 1 april 2021: Tillfällig utvidgning av möjligheten att medge företag i ekonomiska svårigheter skattebefrielse

Vissa företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter ska kunna få skattebefrielse enligt LSE om de yrkar avdrag, ansöker om återbetalning eller begär omprövning under perioden 1 april–30 juni 2021. Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Vätgas som förbrukas i en förbränningsmotor i ett motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

Naturgas är det bränsle som är likvärdigt med vätgas som förbrukas som bränsle i en förbränningsmotor för drift av ett motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg. Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Vätgas som förbrukas i bränslecellerna ett motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

Skatteverket anser att vätgas som förbrukas i bränslecellerna i ett motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg inte förbrukas som motorbränsle enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 lagen om skatt på energi. Lär hela artikeln här!

Beskattning av vätgas som förbrukas i motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 4 februari

Information om utgåva som publicerats 4 februari 2021 Lär hela artikeln här!

Elförbrukning i samband med bandrift

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Den 1 januari 2021 införs en bestämmelse om undantag från skattskyldighetens inträde vid viss överföring av el till järnvägsfordon. Undantaget gäller el som omfattas av 11 kap. 18 § första stycket LSE

Lär hela artikeln här!

Lagändring 1 januari 2021: Införsel av el till Sverige via Öresundsbrons icke koncessionspliktiga nät kommer inte att medföra att den som för in elen blir skattskyldig

Lär hela artikeln här!

Lagändring: De nya regler som kommer att gälla från den 1 januari 2021 om vem som anses förbruka el vid spårbunden trafik får betydelse vid tillämpningen av reglerna om godkännande som frivilligt skattskyldig.

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Från och med den 1 januari 2021 finns nya bestämmelser om vem som ska anses vara elförbrukare vid spårbunden trafik

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Från och med den 1 januari 2021 finns nya bestämmelser om vem som är elförbrukare vid spårbunden trafik

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ny sida i Rättslig vägledning på grund av att nya bestämmelser om förbrukare vid spårbunden trafik införs i LSE den 1 januari 2021

Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 3 december

Information om utgåva som publicerats 3 december 2020 Lär hela artikeln här!

Förordning (2020:947) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2021

Lär hela artikeln här!

Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet

Lär hela artikeln här!

Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad

Lär hela artikeln här!

RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/475 av den 18 februari 2019 om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad gäller inkluderingen av den italienska kommunen Campione d’Italia och de italienska delarna av Luganosjön i unionens tullområde och i den t

Lär hela artikeln här!

Förordning (2019:681) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2020

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om förfarandet vid märkning och färgning av oljeprodukter;

Lär hela artikeln här!

NYBBLE TIDNING

 

 

 

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st