Category Archives: Mervärdesskatt

Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme

Ställningstagandet är en omarbetning av ett tidigare ställningstagande från 2018. Ställningstagandet har kompletterats och uppdaterats. Med anledning av det nya ställningstagandet har sidan Förvärv i verksamheten uppdaterats. Lär hela artikeln här!

En hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme; mervärdesskatt

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Inträde till spa-anläggning

Inträde till spa-anläggning ska ses som ett enda tillhandahållande som kan omfattas av skattesatsen 25 % även om det till viss del finns möjlighet att utöva idrott. Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag och föreningar – självständigt bedriven verksamhet

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet ”Beskattningsbar person – uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag, mervärdesskatt”, 2020-10-09, dnr 8-512039. Ställningstagandet har kompletterats med en bedömning av styrelseuppdrag i föreningar. Lär hela artikeln här!

Uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag och föreningar – självständigt bedriven verksamhet, mervärdesskatt

Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Social omsorg, mervärdesskatt

Ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Social omsorg, mervärdesskatt” daterat den 25 oktober 2018, dnr 202 398382-18/111. Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Social omsorg

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet ”Social omsorg, mervärdesskatt” daterat den 25 oktober 2018, dnr 202 398382-18/111 Lär hela artikeln här!

Social omsorg, mervärdesskatt

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik;

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Tillhandahållande av förmögenhetsförvaltning behöver inte avse hela investeringsfonden

Begreppet ”särskilda investeringsfonder” Enligt bestämmelsen i 3 kap. 9 § tredje stycket 2 ML gäller den förvaltning av värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Motsvarande bestämmelse finns i artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet. Av artikeln framgår att från skatteplikt undantas förvaltning av särskilda investeringsfonder såsom…

Rättsfall: Tillhandahållande av en licens för användning av en försäkringsprodukt är inte en försäkrings- eller återförsäkringstjänst

EU-domstolens mål C-907/19, Q-GmbH. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Utfärdande av reseintyg som visar att en person är vaccinerad mot covid-19 är skattepliktigt

Det huvudsakliga syftet med intyget är att det ska ligga till grund för ett beslut av tredje man. Lär hela artikeln här!

Rättelse: Distansförsäljning som ska ingå vid beräkning av omsättningströskeln

Vid beräkning av omsättningströskeln ska inte distansförsäljning av varor importerade från länder utanför EU ingå. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: en elektronisk faktura kan godkännas genom ett formellt, informellt eller ett underförstått handlande

Svar på uppkommen fråga: Det är parterna som avgör hur godkännandet ska ske. Lär hela artikeln här!

Meddelande: Omvänd skattskyldighet vid försäljning till stat och kommun

Skatteverket håller på att se över ställningstagandena avseende omvänd skattskyldighet för byggtjänster för stat och kommun. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: EU-domstolen har tolkat begreppet ”restaurang- och cateringtjänster”

Begreppet omfattar tillhandahållande av mat eller dryck som åtföljs av stödtjänster vilket gör att slutkonsumenten kan konsumera maten omedelbart. Lär hela artikeln här!

Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar, mervärdesskatt

Lär hela artikeln här!

Rättsfall: en underentreprenörs tillhandahållande till en yrkeshögskola.

HFD bedömde att tillhandahållandet utgjorde uthyrning av personal, och omfattades därför inte av undantaget från skatteplikt. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: EU-domstolen har prövat en fråga som gäller tjänster som en förvaltare/god man utför

Skatteverket analyserar för närvarande EU-domstolen dom. Lär hela artikeln här!

Med anledning av corona: tidsfristen för befrielse från tull och mervärdesskatt vid import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19 förlängs.

Tidsfristen för befrielsen förlängs till och med den 31 december 2021. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Avdragsrätt för mätutrustning men inte för el- och vattensystem

HFD bekräftar att det finns avdragsrätt för ingående skatt för inköp av mätutrustning men inte för ingående skatt för inköp och installation av el- och vattensystem i en fastighet som används för bostadsändamål. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Köparen agerade i egenskap av beskattningsbar person vid inköp av tjänster till en icke-ekonomisk verksamhet som bestod i handel med aktier

EU-domstolen prövade i målet tillämpningen av artikel 43 led 1 och artikel 44 mervärdesskattedirektivet. Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk och privat verksamhet

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet med samma namn daterat den 31 augusti 2015, dnr 131 378239-15/111. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: förutsättningar för att neka undantag vid skatteundandragande i annat EU-land

Det krävs inte att det har skett ett slutligt faktiskt bortfall av mervärdesskatt för det ska vara fråga om ett skatteundandragande. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Avdrag för ingående skatt vid hyra av personbil

Högsta förvaltningsdomstolen tydliggör vid hyra av personbil i vilka fall ingående skatt på driftskostnader respektive hyreskostnader kan dras av. Lär hela artikeln här!

Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet, mervärdesskatt

Lär hela artikeln här!

När uppkommer statens fordran på återbetalning av ingående mervärdesskatt vid ett offentligt ackord?

Lär hela artikeln här!

Sidan Coronarelaterad information inom mervärdesskatt har uppdaterats

Sidan har uppdaterats med nya avsnitt om utfärdande av reseintyg samt tillfälliga inrättningar för att utföra vaccinationer för covid-19. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Tillfällig inrättning för tester, antikroppstester och vaccinationer gällande covid-19 kan vara en liknande inrättning för vård

Svar på uppkommen fråga. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Rabatt på undantagna transaktioner

En rabatt kan inte minska beskattningsunderlaget om försäljningen är undantagen från skatteplikt (C-802/19 Firma Z). Lär hela artikeln här!