Category Archives: Näringsverksamhet

Regeringens skrivelse: Kommande förslag om en särskild begränsningsregel för underskott från tidigare år aviseras

Nya regler från 11 juni 2021: Möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring föreslås upphöra om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan anses ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Lär hela artikeln här!

Tillämpningsinformation: Tidpunkt för avdrag för återbetalning av näringsbidrag

Skatteverket kommer inte på eget initiativ att utreda tidpunkten för avdrag för återbetalning av stöd i inkomstdeklarationen för beskattningsår som avslutas under perioden 2020-03-01–2022-08-31. Lär hela artikeln här!

Sidan Gemensamt ägda vägar – ledningsorgan har tillkommit i syfte att underlätta bedömning av om ett ledningsorgan för en vägsamfällighet uppfyller förutsättningarna för att omfattas av bestämmelserna i 6 kap. 6 § IL

På sidan beskrivs olika former av ledningsalternativ för ledning av vägsamfälligheter. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Förutsättningar för att kunna tillämpa förenklingsregeln inom en intressegemenskap

Svar på uppkommen fråga Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 26 maj

Information om utgåva som publicerats 26 maj 2021 Lär hela artikeln här!

Tjänster inom Svenska kyrkan, inkomstskatt

Lär hela artikeln här!

Tröghetsregeln och småhus ombyggt till hyreshus

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Fastighetsägaren är skattskyldig för nyttjanderättshavarens förbättringar när fastigheten överlåts till nyttjanderättshavaren

Lär hela artikeln här!

Rättsfallskommentar: Tjänster inom Svenska kyrkan

Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Näringsverksamhet är skattepliktig även om verksamheten är olaglig

Lär hela artikeln här!

HFD ref. 2 – Tjänster inom Svenska kyrkan

Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om det föreligger en skuld till ett annat företag inom intressegemenskapen när lånet hade finansierats med medel från en fondstruktur på Jersey

Enligt HFD var det investerarna i fonden som var det svenska bolagets långivare vid tillämpningen av 2013 års ränteavdragbegränsningsregler. De investerare som var företag ansågs också vara i intressegemenskap med det svenska bolaget. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Investerarna i en fondstruktur på Jersey har ansetts vara långivare och de verkliga mottagarna till de inkomster som motsvarade det svenska bolagets ränteutgifter

De investerare som var företag ansågs även vara i intressegemenskap med det svenska bolaget, vilket innebar att 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler var tillämpliga. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att kapitaliserad ränta som läggs till den ursprungliga skulden kan anses utgöra ett enda skuldförhållande

Ett bolag hade ett lån till ett annat företag inom en intressegemenskap. I det aktuella ärendet var förutsättningarna sådana att den kapitaliserade räntan inte skulle anses utgöra en ny skuld. Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 5 mars

Information om utgåva som publicerats 5 mars 2021 Lär hela artikeln här!

Ränteavdragsförbud – uppdatering med anledning av att EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga länder har justerats 2021-02-26

Den justering som berör avdragsförbudet för ränteutgifter till företag i icke samarbetsvilliga länder är att Dominica lagts till i förteckningen. Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 4 februari

Information om utgåva som publicerats 4 februari 2021 Lär hela artikeln här!

Förtydligande: En ekonomisk förening beskattas normalt inte om en andel byter ägare och föreningen därför inte betalar tillbaka insatsen till den avgående medlemmen.

Svar på uppkommen fråga: Eftersom föreningens förpliktelse att återbetala insatsen finns kvar uppkommer det normalt ingen skattepliktig intäkt för föreningen. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: En bank har rätt till avdrag för ränta på den del av en efterställd skuld som inte får ingå i bankens kapitalbas

Lär hela artikeln här!

KRSU, mål nr 1290–1291-19, Utfärdande av hemvistintyg för en svensk värdepappersfond avseende skatteavtalen med Polen samt Storbritannien och Nordirland

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Koncernbidragsspärren fortsätter att gälla även om den ägarförändring som medförde att spärren inträdde inte består under spärrtiden

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: När ett utländskt bolag får det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag inträder en beloppsspärr och en koncernbidragsspärr

Spärrarna inträder dock inte om undantagen för ägarförändringar inom koncerner i 40 kap. 10 § andra och tredje styckena IL är tillämpliga. Lär hela artikeln här!

Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet

Lär hela artikeln här!

Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad

Lär hela artikeln här!

HFD, mål nr 6446-19 – Fråga dels om andelsägare i ett bolag i Luxemburg ska CFC-beskattas för bolagets inkomster, dels om utdelningar och kapitalvinster på andelarna i bolaget ska tas upp till fem sjättedelar med stöd av IL eller EUF-fördraget

Lär hela artikeln här!

RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/952 av den 29 maj 2017 om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer

Lär hela artikeln här!

Ställningstagandet ”Uttagsbeskattning och återföring av periodiserings-, ersättnings-, respektive expansionsfond när inkomst av näringsverksamhet inte längre ska beskattas i Sverige” ska inte längre tillämpas

Lär hela artikeln här!

Kan ett bolag som blivit upplöst efter en s.k. strike off vara avyttrat enligt 44 kap. 3 § IL eller likviderat i den mening som avses i 44 kap. 7 § IL?

Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital (utländsk allmän skatt)

I inkomstslaget näringsverksamhet måste en allmän utländsk skatt vara en utgift i näringsverksamheten för att få dras av. Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Ett amerikanskt s.k. DISC-bolag motsvarar inte ett svenskt aktiebolag (HFD 2019 ref. 49)

För att en utländsk juridisk person ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag räcker det inte med en formell skattskyldighet till inkomskatt. Det måste prövas om bolaget reellt kan anses utgöra ett skattesubjekt i hemlandet. Lär hela artikeln här!

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st