Category Archives: Skatteavtal

SFS 2021:575 Lag om ändring i lagen (2019:1141) om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

Download PDFLär artikeln här!

SFS 2021:574 Lag om upphävande av lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

Download PDFLär artikeln här!

SFS 2021:573 Lag om om upphävande av lagen (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland

Download PDFLär artikeln här!

Förtydligande: Ersättning från en nordisk arbetslöshetskassa omfattas av artikel 18 punkt 1 i det nordiska skatteavtalet

Svar på uppkommen fråga. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Om artikel 19 punkt 1 inte är tillämplig, för att utbetalande stat inte är en avtalsslutande stat, tillämpas artikel 15 mellan de avtalsslutande staterna.

Svar på uppkommen fråga. Lär hela artikeln här!

Rättsfallskommentar: Tillämpning av artikel 21 i det nordiska skatteavtalet på lön till dykare

Artikel 21 punkt 7 c i det nordiska skatteavtalet har ansetts tillämplig på lön till dykare för arbete som har utförts med hjälp av ett DSV-fartyg (KRNG, mål nr 3993–3994-20). Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Coronakrisens inverkan på fast driftställe

Lär hela artikeln här!

KRNG, mål nr 3993–3994-20, tillämpning av artikel 21 i det nordiska skatteavtalet på lön till dykare

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Beskattning av kapitalvinst enligt skatteavtalet med Nya Zeeland

Amerikas Förenta Stater (USA) Artikel 1 punkt 4 – Overriding taxing right Oavsett vad avtalet säger i övrigt har USA rätt att beskatta sina medborgare och personer med hemvist i USA som om avtalet inte hade gällt. Detsamma gäller under en period av tio år efter att en person har varit medborgare i USA eller…

Förtydligande: Semesterlön som tjänats in under en period då allt arbete anses utfört i Danmark (med stöd av Öresundsavtalet) ses som ersättning för arbete utfört i Danmark

Svar på uppkommen fråga. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Semesterlön ses som ersättning för arbete utfört i den stat där arbetet utfördes när semesterlönen tjänades in (vid tillämpning av artikel 15 punkt 1 i OECD:s modellavtal)

Svar på uppkommen fråga. Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 10 mars

Information om utgåva som publicerats 10 mars 2021 Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 4 februari

Information om utgåva som publicerats 4 februari 2021 Lär hela artikeln här!

Förordning (2019:602) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen

Lär hela artikeln här!

Lag (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen

Lär hela artikeln här!

Lag (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland

Lär hela artikeln här!

HFD 2019 ref. 49 – Förhandsbesked om aktier i ett amerikanskt DISC-bolag utgör näringsbetingade andelar samt om moderbolaget ska delägarbeskattas eller CFC-beskattas för DISC-bolagets resultat

Lär hela artikeln här!

Avbrott i byggnadsverksamhet har bedömts i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD 2019 ref 36

Tid för avbrott i byggverksamhet ska inte räknas in när grund för avbrottet inte finns med i de slags situationer som räknas upp i OECD:s kommentaren till artikel 5. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Exempel med olika ikraftträdandetidpunkter i det brittiska skatteavtalet

Svar på uppkommen fråga: Sidan Särskilt om vissa skatteavtal har uppdaterats med ett exempel som ska förtydliga ikraftträdandebestämmelserna i det brittiska avtalet från 2016. Lär hela artikeln här!

NYBBLE TIDNING

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st