Category Archives: Skattebetalning&borgenärsarbete

Lagändring: Ändringar i konkurslagen om vad bouppteckningen ska innehålla och hur uppgifterna ska bekräftas

Reglerna träder i kraft den 1 juli 2021. Edgångssammanträden i domstol ersätts med en skriftlig bekräftelse hos förvaltaren, och konkursbouppteckningen ska innehålla förvaltarens bedömning av förväntad utdelning i konkursen. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Tillfälligt anstånd vid fusion

En ny sida har tillkommit om hur många perioder som bolag kan få anstånd för efter att en fusion har genomförts. Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 18 juni

Information om utgåva som publicerats 18 juni 2021 Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Rätten till utdelning i konkurs preskriberas inte

Borgenärer är därför berättigade till efterutdelning om konkursboet finner en ny tillgång även om borgenärens fordran mot gäldenären har preskriberats sedan konkursen avslutats. Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021 vid värdering av bilförmån;

Lär hela artikeln här!

Skrivfel: Om återkallelse vid brister i redovisning eller betalning av skatter eller avgifter

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om innehavaren brister i redovisning eller betalning av skatter eller avgifter. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Preskriptionstiden för ett dödsbos skatter och avgifter påverkas inte av att en boutredningsman förordnas

Svar på uppkommen fråga. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Avräkning på skattekontot vid offentligt ackord

Svar på uppkommen fråga: Avräkning kan ske fram till dess att ackordet har fått laga kraft. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Ett mindre företag kan i vissa fall få räntebefrielse

Svar på uppkommen fråga: Det avgörande är hur sjukdomen eller isoleringen har påverkat företagets möjligheter att betala skatten eller avgiften i tid. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Hur ränta beräknas när anstånd upphör

När anstånd upphör sker en retroaktiv ränteberäkning utifrån saldot på skattekontot under anståndstiden Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Skatteverkets bedömning att inte ansöka om företrädaransvar är inte bindande för verket

Skatteverkets bedömning i en borgenärsutredning att inte ansöka om företrädaransvar mot en person är inget hinder för Skatteverket att senare ansöka om företrädaransvar mot personen. Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Vid ackord uppkommer statens fordran på återbetalning av ingående mervärdesskatt när kreditnotan utfärdas

Lär hela artikeln här!

När uppkommer statens fordran på återbetalning av ingående mervärdesskatt vid ett offentligt ackord?

Lär hela artikeln här!

Rättsfallskommentar: NJA 2019 s. 119 – insolvensbedömning när det bl.a. finns egendom i utlandet och aktier i onoterade bolag

Lär hela artikeln här!

NJA 2019 s 119 – insolvensbedömning när det bl.a. finns egendom i utlandet och aktier i onoterade bolag

Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Internationella vägtransporter – fråga om skatteavdrag på ersättning för arbete i Sverige till utländsk juridisk person

Den som betalar ut ersättning för internationell vägtransport till eller från Sverige till en utländsk juridisk person som saknar fast driftställe i Sverige kan låta bli att göra skatteavdrag på utbetalad ersättning för arbete. Lär hela artikeln här!

Sidan Vid tillfälliga betalningsproblem har skrivits om för att förtydliga vad som är synnerliga skäl

Lär hela artikeln här!

Internationella vägtransporter – fråga om skatteavdrag på ersättning för arbete i Sverige till utländsk juridisk person

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2021;

Lär hela artikeln här!

Rättsfall: I ett överklagat konkursmål har gäldenären fört fram att det fanns ett överskott på skattekontot

Hovrätten menar att detta är en kvittningsinvändning och det är gäldenären som har bevisbördan för att det finns en kvittningsgill fordran. Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattning

Lär hela artikeln här!

HFD 2020 ref. 64, Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i mål om företrädaransvar

Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Tillfälligt anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vid byte av redovisningsperiod

Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Ett tillfälligt anstånd kan återkallas till den del som betalningsansvaret har satts ner genom ett beslut om offentligt ackord

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Bedömning av om särskilda skäl talar emot ett anstånd ska även göras vid ansökan om förlängning av ett anstånd

Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Efter en nedsättning genom ett beslut om ett offentligt ackord kan ett tillfälligt anstånd beviljas med det belopp som den skattskyldiga fortfarande har en betalningsskyldighet för

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Ändring av tiden för vilken anståndsavgift ska tas ut

Lär hela artikeln här!

Lagändring: En möjlighet införs att förlänga tiden för beviljade tillfälliga anstånd med som längst ett år

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Antalet redovisningsperioder utökas till som mest sex perioder

Lär hela artikeln här!

Lagändring: Antalet redovisningsperioder utökas till att gälla även oktober–december 2020

Lär hela artikeln här!