Category Archives: Tjänst

Bilförmån – rättelser av jämförbar bil för vissa miljöbilar

Lär hela artikeln här!

Rättsfall: Kostnadsersättning till företrädare i Europeiska regionkommittén

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd (mål nr 5163-20). Kammarrättens avgörande står därmed fast. Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning. Lär hela artikeln här!

Bilförmån – nya miljöbilar våren 2021

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Kompletterande ersättning till sjukpenning som en sjöman får från sin arbetsgivare är inte sjöinkomst

Lär hela artikeln här!

Lagändring med anledning av corona: Förlängning av tillfällig möjlighet att ge skattefria gåvor

Från den 1 maj 2021 förlängs möjligheten för arbetsgivare att ge anställda skattefria gåvor upp till ett värde av 2 000 kr för perioden 1 januari till 31 december 2021. Lär hela artikeln här!

Lagändring med anledning av corona: Förlängning av tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen

Lagen träder i kraft den 1 maj 2021, men skattefriheten gäller för förmåner som lämnas under perioden 1 januari–31 december 2021. Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar inför utstationering

Vaccinationer av familjemedlemmar inför en utstationering är skattepliktiga förmåner för den anställda. Lär hela artikeln här!

Ställningstagande: Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar i samband med tjänsteresa och utlandsstationering

Om en arbetsgivare bekostar en vaccination av en anställds familjemedlemmar omfattas inte detta av skattefrihet. Lär hela artikeln här!

Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar inför utstationering

Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Beräkning av bilens förmånsvärde om fordonsskattens ändras under året.

Svar på uppkommen fråga: Om fordonsskatten ändras ska det nya årsbeloppet användas vid beräkningen av förmånsvärdet från den månad som skatten ändras. Lär hela artikeln här!

Rättsfallskommentar: Tillämpning av ettårsregeln på lön från eget fåmansbolag

Ettårsregeln i 3 kap. 9 § andra stycket IL har inte ansetts vara tillämplig på lön från ett aktiebolag till dess enda ägare då denna inte har gjort sannolikt att utlandsvistelsen föranletts av skäl hänförliga till bolagets verksamhet (KRNS, mål nr 3817-19). Lär hela artikeln här!

Förtydligande: Ersättning för avgifter för barns skolgång i förskoleklass undantas från beskattning vid beslut om skattelättnader för utländska nyckelpersoner

Svar på uppkommen fråga. Lär hela artikeln här!

KRNS, mål nr 3817-19, tillämpning av ettårsregeln på lön från eget fåmansbolag

Lär hela artikeln här!

Ny utgåva den 4 februari

Information om utgåva som publicerats 4 februari 2021 Lär hela artikeln här!

Avdrag enligt schablon för tjänstehundar som används inom vissa verksamheter

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2021

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021 vid värdering av bilförmån;

Lär hela artikeln här!

Lagändring med anledning av corona: Kostförmån som saknar samband med arbetsgivaren och lämnas utan krav på motprestation blir skattefri, med retroaktiv tillämpning på förmåner som lämnas efter den 29 februari 2020.

Förmån av kost ska inte tas upp till beskattning om det framgår av omständigheterna att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan krav på motprestation. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas även retroaktivt på förmån som har lämnats efter den 29 februari 2020. Lär hela…

Förtydligande: Säkerhetsventilen som gäller 183-dagarsregeln för sjömän och corona

Om kraven för skattefrihet enligt 183-dagarsregeln för sjömän inte är uppfyllda till följd av corona kan det finnas omständigheter som gör att säkerhetsventilen kan tillämpas. Lär hela artikeln här!

HFD 2020 ref. 52, Skönsbeskattning av kontantinsättningar på bankkonto

Lär hela artikeln här!

Upphävande av ställningstagandet Skattereduktion för hushållsarbete (rutarbete) – flyttjänster

Lär hela artikeln här!

Ställningstagandet Avdrag för godkända tjänstehundar upphör att gälla från och med 1 januari år 2021

Nytt kollektivavtal från och med 1 september 2020 för hundförare hos Polismyndigheten gällande kostnadsersättning. Vilket innebär att mellan 1 september och 31 december 2020 kan hundförare med A-avtal få avdrag med högst 3 247 kr Lär hela artikeln här!

HFD mål nr 3199-20 – Förhandsbesked om inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier

Lär hela artikeln här!

Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2021 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning

Lär hela artikeln här!

Upphävande av ställningstagandet Husarbete som skattefri gåva till anställda, dnr 131 762107-12/111

Lär hela artikeln här!

Förmån av laddstation vid bostaden för förmånsbil

Lär hela artikeln här!

Skattefria ersättningar till statligt anställda stationerade utomlands

Lär hela artikeln här!

Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2020

Lär hela artikeln här!

Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner

Lär hela artikeln här!

HFD, mål nr 406-20, Beskattning av personaloptioner

Lär hela artikeln här!

Senaste nytt: Sidan uppdateras!

Antal nyhetsprenumeranter Juli månad: 23 216 st